7056- YFS-200, YTZ-250, YZ-250, YFM-350, YFZ-350, YZ-360/400.

7056- YFS-200, YTZ-250, YZ-250, YFM-350, YFZ-350, YZ-360/400.

7056- YFS-200, YTZ-250, YZ-250, YFM-350 89-04, YFZ-350 89-06, YZ-360, YZ-400, TT-500. 520 Chain. (6 bolt holes)

  • Price: $51.05